बंद करे

प्रशासनिक व्यवस्था

सोलन ज़िला की प्रशासनिक व्यवस्था
क्रम संख्या. संघटनात्मक ढांचा  संघटनात्मक व्योरा
1 उप मंडल  4[सोलन , अर्की , कंडाघाट , नालागढ़]
2 तहसीलें  7[सोलन , अर्की , कंडाघाट , नालागढ़ , बददी , रामशहर , कसोली]
3 उप तहसीलें  5[दाड़लाघाट , कुनिहार , कृष्णगढ़ , ममलीग , पंजेहरा]
4 विकास खंड  5[सोलन , कंडाघाट , धर्मपुर , नालागढ़ , कुनिहार]
5 गाँव (राजस्व ) 2614 
6 ग्राम पंचायतें  240
7 लोक सभा क्षेत्र 4[ शिमला लोक सभा क्षेत्र  (अ.जा )]
8 विधान सभा  क्षेत्र  5 [50-अर्की , 51-नालागढ़ , 52-दूण , 53-सोलन(अ.जा) , 54-कसोली(अ.जा.)]